Cảnh báo dịch vụ – Hỗ trợ | Elder Scrolls trực tuyến, Thông tin bảo trì máy chủ – Elder Scrolls trực tuyến – Hỗ trợ | Cuộn trai trực tuyến

Bảo trì máy chủ ESO

2023.08.07 – 12:15 UTC (8:15 EDT)

Cảnh báo dịch vụ ESO

Xbox Megaserver Bắc Mỹ hiện có sẵn.

Xbox Megaserver châu Âu hiện có sẵn.

The North American PlayStation® Megaserver hiện có sẵn.

Châu Âu PlayStation® Megaserver hiện có sẵn.

2023.09.20- 10:00 UTC (6:00 EDT)

Xbox Megaserver Bắc Mỹ hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

Xbox Megaserver châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

The North American PlayStation® Megaserver hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

PlayStation® Megaserver châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.09.19 – 14:20 UTC (10:20 EDT)

Cửa hàng ESO và hệ thống tài khoản hiện có sẵn.

2023.09.19 – 13:00 UTC (9:00 EDT)

Cửa hàng ESO và hệ thống tài khoản hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.09.18 – 22:30 UTC (18:30 EDT)

PTS hiện có sẵn.

2023.09.18 – 12:40 UTC (8:40 EDT)

PC/Mac Megaserver Bắc Mỹ hiện đang có sẵn.

Megaserver PC/Mac châu Âu hiện có sẵn.

2023.09.18 – 12:00 UTC (8:00 EDT)

PTS hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.09.18 – 8:00 UTC (4:00 EDT)

PC/Mac Megaserver Bắc Mỹ hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

Megaserver PC/Mac châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.09.12 – 21:00 UTC (17:00 EDT)

Cửa hàng ESO và hệ thống tài khoản hiện có sẵn.

2023.09.12 – 12:00 UTC (8:00 EDT)

Cửa hàng ESO và hệ thống tài khoản hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.09.08 – 15:25 UTC (11:25 EDT)

Cửa hàng ESO và hệ thống tài khoản hiện có sẵn.

2023.09.08 – 13:00 UTC (9:00 EDT)

Cửa hàng ESO và hệ thống tài khoản hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.09.06 – 14:40 UTC (10:40 EDT)

PC/Mac Megaserver Bắc Mỹ hiện đang có sẵn.

Megaserver PC/Mac châu Âu hiện có sẵn.

2023.09.06 – 8:00 UTC (4:00 EDT)

PC/Mac Megaserver Bắc Mỹ hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

Megaserver PC/Mac châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.09.05 – 16:00 UTC (12:00 EDT)

Xbox Megaserver Bắc Mỹ hiện có sẵn.

Xbox Megaserver châu Âu hiện có sẵn.

The North American PlayStation® Megaserver hiện có sẵn.

Châu Âu PlayStation® Megaserver hiện có sẵn.

2023.09.05 – 10:00 UTC (6:00 EDT)

Xbox Megaserver Bắc Mỹ hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

Xbox Megaserver châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

The North American PlayStation® Megaserver hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

PlayStation® Megaserver châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.08.30 – 14:50 UTC (10:50 EDT)

Cửa hàng ESO và hệ thống tài khoản hiện có sẵn.

2023.08.30 – 13:00 UTC (9:00 EDT)

Cửa hàng ESO và hệ thống tài khoản hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.08.28- 19:30 UTC (3:30 EDT)

PTS hiện có sẵn.

2023.08.28- 14:00 UTC (10:00 EDT)

PTS hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.08.23 – 13:45 UTC (9:45 EDT)

Xbox Megaserver Bắc Mỹ hiện có sẵn.

Xbox Megaserver châu Âu hiện có sẵn.

The North American PlayStation® Megaserver hiện có sẵn.

Châu Âu PlayStation® Megaserver hiện có sẵn.

2023.08.23- 10:00 UTC (6:00 EDT)

Xbox Megaserver Bắc Mỹ hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

Xbox Megaserver châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

The North American PlayStation® Megaserver hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

PlayStation® Megaserver châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.08.21 – 12:20 UTC (8:20 EDT)

PC/Mac Megaserver Bắc Mỹ hiện đang có sẵn.

Megaserver PC/Mac châu Âu hiện có sẵn.

2023.08.21 – 8:00 UTC (4:00 EDT)

PC/Mac Megaserver Bắc Mỹ hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

Megaserver PC/Mac châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.08.19 – 00:00 UTC (2023.08.18 – 20:00 EDT)

Các vấn đề liên quan đến việc đăng nhập vào Megaservers đã được giải quyết tại thời điểm này.

2023.08.18- 23:10 UTC (19:10 EDT)

Cửa hàng ESO và hệ thống tài khoản hiện có sẵn.

2023.08.18- 16:00 UTC (12:00 EDT)

Cửa hàng ESO và hệ thống tài khoản hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.08.18- 9:10 UTC (5:10 EDT)

Chúng tôi hiện đang điều tra các vấn đề mà một số người chơi đang đăng nhập vào Megaservers.

2023.08.18- 8:35 UTC (4:35 EDT)

Các vấn đề liên quan đến việc đăng nhập vào Megaservers đã được giải quyết tại thời điểm này.

2023.08.18- 7:15 UTC (3:15 EDT)

Chúng tôi hiện đang điều tra các vấn đề mà một số người chơi đang đăng nhập vào Megaservers.

2023.08.17- 20:40 UTC (16:40 EDT)

Các vấn đề liên quan đến việc đăng nhập vào Megaservers đã được giải quyết tại thời điểm này.

2023.08.17- 19:45 UTC (15:45 EDT)

Chúng tôi hiện đang điều tra các vấn đề mà một số người chơi đang đăng nhập vào Megaservers.

2023.08.16- 17:00 UTC (13:00 EDT)

Xbox Megaserver châu Âu hiện có sẵn.

2023.08.16 – 0:00 UTC (2023.08.15 – 8:00 EDT)

Xbox Megaserver châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.08.09 – 17:00 UTC (1:00 EDT)

Megaserver PC/Mac châu Âu hiện có sẵn.

2023.08.09 – 15:00 UTC (11:00 EDT)

Megaserver PC/Mac châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.08.07 – 18:30 UTC (2:30 EDT)

PTS hiện có sẵn.

2023.08.07 – 13:00 UTC (9:00 EDT)

PTS hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.08.07 – 12:15 UTC (8:15 EDT)

Megaservers Bắc Mỹ hiện có sẵn.

Megaservers châu Âu hiện có sẵn.

2023.08.07 – 8:00 UTC (4:00 EDT)

Megaservers Bắc Mỹ hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

Megaservers châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.07.31 – 17:30 UTC (13:30 EDT)

PTS hiện có sẵn.

2023.07.31 – 14:00 UTC (10:00 EDT)

PTS hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.07.28 – 21:15 UTC (17:15 EDT)

Các vấn đề liên quan đến việc đăng nhập vào Megaservers đã được giải quyết tại thời điểm này.

2023.07.28 – 19:50 UTC (15:50 EDT)

Chúng tôi hiện đang điều tra các vấn đề mà một số người chơi đang đăng nhập vào Megaservers.

2023.07.26 – 14:15 UTC (10:15 EDT)

Xbox Megaserver Bắc Mỹ hiện có sẵn.

Xbox Megaserver châu Âu hiện có sẵn.

The North American PlayStation® Megaserver hiện có sẵn.

Châu Âu PlayStation® Megaserver hiện có sẵn.

2023.07.26 – 10:00 UTC (6:00 EDT)

Xbox Megaserver Bắc Mỹ hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

Xbox Megaserver châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

The North American PlayStation® Megaserver hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

PlayStation® Megaserver châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.07.24 – 18:00 UTC (2:00 EDT)

PTS hiện có sẵn.

2023.07.24 – 12:10 UTC (8:10 EDT)

PC/Mac Megaserver Bắc Mỹ hiện đang có sẵn.

Megaserver PC/Mac châu Âu hiện có sẵn.

2023.07.24 – 12:00 UTC (8:00 EDT))

PTS hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.07.24 – 8:00 UTC (4:00 EDT)

PC/Mac Megaserver Bắc Mỹ hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

Megaserver PC/Mac châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.07.17 – 17:00 UTC (13:00 EDT)

PTS hiện có sẵn.

2023.07.17 – 14:00 UTC (10:00 EDT)

PTS hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.07.12 – 14:30 UTC (10:30 EDT)

Megaservers Bắc Mỹ hiện có sẵn.

Megaservers châu Âu hiện có sẵn.

2023.07.12 – 8:00 UTC (4:00 EDT)

Megaservers Bắc Mỹ hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

Megaservers châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.07.10 – 18:20 UTC (2:20 EDT)

PTS hiện có sẵn.

2023.07.10 – 12:00 UTC (8:00 EDT)

PTS hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.07.09 – 7:20 UTC (3:20 EDT)

Các vấn đề liên quan đến việc đăng nhập vào Bắc Mỹ PlayStation® Megaserver đã được giải quyết vào thời điểm này.

2023.07.09 – 6:20 UTC (2:20 EDT)

Chúng tôi hiện đang điều tra các vấn đề mà một số người chơi đang đăng nhập vào Bắc Mỹ.

2023.07.05 – 11:40 UTC (7:40 EDT)

Xbox Megaserver Bắc Mỹ hiện có sẵn.

Xbox Megaserver châu Âu hiện có sẵn.

The North American PlayStation® Megaserver hiện có sẵn.

Châu Âu PlayStation® Megaserver hiện có sẵn.

2023.07.05 – 10:00 UTC (6:00 EDT)

Xbox Megaserver Bắc Mỹ hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

Xbox Megaserver châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

The North American PlayStation® Megaserver hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

PlayStation® Megaserver châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.07.03 – 21:45 UTC (5:45 EDT)

Các vấn đề liên quan đến việc đăng nhập vào Megaservers châu Âu đã được giải quyết vào thời điểm này.

2023.07.03 – 19:15 UTC (3:15 EDT)

Megaservers châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.07.03 – 17:30 UTC (1:30 EDT)

Chúng tôi hiện đang điều tra các vấn đề mà một số người chơi đang đăng nhập vào Megaservers châu Âu.

2023.06.26 – 10:00 UTC (6:00 EDT)

PC/Mac Megaserver Bắc Mỹ hiện đang có sẵn.

Megaserver PC/Mac châu Âu hiện có sẵn.

2023.06.26 – 8:00 UTC (4:00 EDT)

PC/Mac Megaserver Bắc Mỹ hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

Megaserver PC/Mac châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.06.25 – 19:50 UTC (15:50 EDT)

Xbox Megaserver Bắc Mỹ hiện có sẵn.

2023.06.25 – 16:00 UTC (12:00 EDT)

Xbox Megaserver Bắc Mỹ hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.06.23 – 22:00 UTC (18:00 EDT)

Megaserver PC/Mac châu Âu hiện có sẵn.

2023.06.23 – 21:00 UTC (17:00 EDT)

Megaserver PC/Mac châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.06.21 – 15:00 UTC (11:00 EDT)

Các vấn đề liên quan đến việc đăng nhập vào Xbox Megaserers Bắc Mỹ và Châu Âu đã được giải quyết vào thời điểm này.

2023.06.21 – 14:00 UTC (10:00 EDT)

Chúng tôi hiện đang điều tra các vấn đề mà một số người chơi đang đăng nhập vào Xbox Megaservers Bắc Mỹ và Châu Âu.

2023.06.20 – 09:00 UTC (05:00 EDT)

Xbox Megaserver Bắc Mỹ hiện có sẵn.

Xbox Megaserver châu Âu hiện có sẵn.

The North American PlayStation® Megaserver hiện có sẵn.

Châu Âu PlayStation® Megaserver hiện có sẵn.

2023.06.20 – 02:00 UTC (2023.06.19 – 22:00 EDT)

Xbox Megaserver Bắc Mỹ hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

Xbox Megaserver châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

The North American PlayStation® Megaserver hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

PlayStation® Megaserver châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.06.19 – 12:15 UTC (8:15 EDT)

PC/Mac Megaserver Bắc Mỹ hiện đang có sẵn.

Megaserver PC/Mac châu Âu hiện có sẵn.

2023.06.19 – 8:00 UTC (4:00 EDT)

PC/Mac Megaserver Bắc Mỹ hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

Megaserver PC/Mac châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.06.16 – 01:40 UTC (2023.06.15 – 21:40 EDT)

Megaservers châu Âu hiện có sẵn.

2023.06.16 – 00:00 UTC (2023.06.15 – 20:00 EDT)

Megaservers châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.06.15 – 22:30 UTC (18:30 EDT)

Các vấn đề liên quan đến việc đăng nhập vào Megaserver PC/Mac châu Âu đã được giải quyết tại thời điểm này.

2023.06.15 – 21:30 UTC (17:30 EDT)

Chúng tôi hiện đang điều tra các vấn đề mà một số người chơi đang đăng nhập vào PC/Mac Megaserver châu Âu.

2023.06.13 – 18:50 UTC (14:50 EDT)

PTS hiện có sẵn.

2023.06.13 – 12:00 UTC (8:00 EDT)

PTS hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.06.07 – 15:30 UTC (11:30 EDT)

Cửa hàng ESO và hệ thống tài khoản hiện có sẵn.

2023.06.07 – 12:00 UTC (8:00 EDT)

Cửa hàng ESO và hệ thống tài khoản hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.06.07 – 11:45 UTC (7:45 EDT)

Xbox Megaserver Bắc Mỹ hiện có sẵn.

Xbox Megaserver châu Âu hiện có sẵn.

The North American PlayStation® Megaserver hiện có sẵn.

Châu Âu PlayStation® Megaserver hiện có sẵn.

2023.06.07 – 10:00 UTC (6:00 EDT)

Xbox Megaserver Bắc Mỹ hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

Xbox Megaserver châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

The North American PlayStation® Megaserver hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

PlayStation® Megaserver châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.06.05 – 11:15 UTC (7:15 EDT)

PC/Mac Megaserver Bắc Mỹ hiện đang có sẵn.

Megaserver PC/Mac châu Âu hiện có sẵn.

2023.06.05 – 6:00 UTC (2:00 EDT)

PC/Mac Megaserver Bắc Mỹ hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

Megaserver PC/Mac châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.05.24 – 15:00 UTC (11:00 EDT)

Megaservers Bắc Mỹ hiện có sẵn.

Megaservers châu Âu hiện có sẵn.

2023.05.24 – 8:00 UTC (4:00 EDT)

Megaservers Bắc Mỹ hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

Megaservers châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.05.23 – 16:40 UTC (12:40 EDT)

Cửa hàng ESO và hệ thống tài khoản hiện có sẵn.

2023.05.23 – 12:00 UTC (8:00 EDT)

Cửa hàng ESO và hệ thống tài khoản hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.05.17 – 00:30 UTC (2023.05.16 – 20:30 EDT)

The North American PlayStation® Megaserver hiện có sẵn.

2023.05.16 – 6:00 UTC (2:00 EDT)

The North American PlayStation® Megaserver hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.05.15 – 18:40 UTC (14:40 EDT)

PTS hiện có sẵn.

2023.05.15 – 14:00 UTC (10:00 EDT)

PTS hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.05.09 – 15:20 UTC (11:20 EDT)

Megaservers Bắc Mỹ hiện có sẵn.

Megaservers châu Âu hiện có sẵn.

PTS hiện có sẵn.

Cửa hàng ESO và hệ thống tài khoản hiện có sẵn.

2023.05.09 – 07:00 UTC (03:00 EDT)

Megaservers Bắc Mỹ hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

Megaservers châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

PTS hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

Cửa hàng ESO và hệ thống tài khoản hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.05.08 – 17:30 UTC (13:30 EDT)

PTS hiện có sẵn.

2023.05.08 – 14:00 UTC (10:00 EDT)

PTS hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.05.02 – 19:45 UTC (15:45 EDT)

Xbox Megaserver Bắc Mỹ hiện có sẵn.

2023.05.02 – 6:00 UTC (2:00 EDT)

Xbox Megaserver Bắc Mỹ hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.05.01 – 12:00 UTC (8:00 EDT)

PTS hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.04.26 – 15:45 UTC (11:45 EDT)

Xbox Megaserver Bắc Mỹ hiện có sẵn.

Xbox Megaserver châu Âu hiện có sẵn.

2023.04.26 – 12:20 UTC (8:20 EDT)

The North American PlayStation® Megaserver hiện có sẵn.

Châu Âu PlayStation® Megaserver hiện có sẵn.

2023.04.26 – 8:00 UTC (4:00 EDT)

Xbox Megaserver Bắc Mỹ hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

Xbox Megaserver châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

The North American PlayStation® Megaserver hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

PlayStation® Megaserver châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.04.24 – 20:45 UTC (16:45 EDT)

PTS hiện có sẵn.

2023.04.24 – 14:00 UTC (10:00 EDT)

PTS hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.04.24 – 12:15 UTC (8:15 EDT)

PC/Mac Megaserver Bắc Mỹ hiện đang có sẵn.

Megaserver PC/Mac châu Âu hiện có sẵn.

2023.04.24 – 8:00 UTC (4:00 EDT)

PC/Mac Megaserver Bắc Mỹ hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

Megaserver PC/Mac châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.04.19 – 17:00 UTC (13:00 EDT)

Cửa hàng ESO và hệ thống tài khoản hiện có sẵn.

2023.04.19 – 13:00 UTC (9:00 EDT)

Cửa hàng ESO và hệ thống tài khoản hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.04.18 – 17:45 UTC (1:45 EDT)

Châu Âu PlayStation® Megaserver hiện có sẵn.

2023.04.18 – 16:50 UTC (12:50 EDT)

Các vấn đề liên quan đến việc đăng nhập vào Megaserver PC/Mac châu Âu đã được giải quyết tại thời điểm này.

2023.04.18 – 15:50 UTC (11:50 EDT)

Chúng tôi hiện đang điều tra các vấn đề mà một số người chơi đang đăng nhập vào PC/Mac Megaserver châu Âu.

2023.04.18 – 00:00 UTC (2023.04.17 – 20:00 EDT)

PlayStation® Megaserver châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.04.17 – 18:20 UTC (14:20 EDT)

PTS hiện có sẵn.

2023.04.17 – 12:00 UTC (8:00 EDT)

PTS hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.04.12 – 14:40 UTC (10:40 EDT)

Xbox Megaserver Bắc Mỹ hiện có sẵn.

Xbox Megaserver châu Âu hiện có sẵn.

The North American PlayStation® Megaserver hiện có sẵn.

Châu Âu PlayStation® Megaserver hiện có sẵn.

2023.04.12 – 10:00 UTC (6:00 EDT)

Xbox Megaserver Bắc Mỹ hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

Xbox Megaserver châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

The North American PlayStation® Megaserver hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

PlayStation® Megaserver châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.04.11 – 11:30 UTC (7:30 EDT)

PC/Mac Megaserver Bắc Mỹ hiện đang có sẵn.

Megaserver PC/Mac châu Âu hiện có sẵn.

2023.04.11 – 8:00 UTC (4:00 EDT)

PC/Mac Megaserver Bắc Mỹ hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

Megaserver PC/Mac châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.04.04 – 18:00 UTC (14:00 EDT)

Megaserver PC/Mac châu Âu hiện có sẵn.

2023.04.04 – 00:00 UTC (2023.04.03 – 20:00 EDT)

Megaserver PC/Mac châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.03.30 – 16:45 UTC (12:45 EDT)

Cửa hàng ESO và hệ thống tài khoản hiện có sẵn.

2023.03.30 – 16:00 UTC (12:00 EDT)

PTS hiện có sẵn.

2023.03.30 – 14:00 UTC (10:00 EDT)

PTS hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.03.30 – 13:00 UTC (9:00 EDT)

Cửa hàng ESO và hệ thống tài khoản hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.03.28 – 18:00 UTC (14:00 EDT)

Châu Âu PlayStation® Megaserver hiện có sẵn.

2023.03.28 – 16:30 UTC (12:30 EDT)

Xbox Megaserver Bắc Mỹ hiện có sẵn.

Xbox Megaserver châu Âu hiện có sẵn.

The North American PlayStation® Megaserver hiện có sẵn.

2023.03.28 – 10:00 UTC (6:00 EDT)

Xbox Megaserver Bắc Mỹ hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

Xbox Megaserver châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

The North American PlayStation® Megaserver hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

PlayStation® Megaserver châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.03.27 – 11:45 UTC (7:45 EDT)

PC/Mac Megaserver Bắc Mỹ hiện đang có sẵn.

Megaserver PC/Mac châu Âu hiện có sẵn.

2023.03.27 – 8:00 UTC (4:00 EDT)

PC/Mac Megaserver Bắc Mỹ hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

Megaserver PC/Mac châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.03.22 – 15:30 UTC (11:30 EDT)

The North American PlayStation® Megaserver hiện có sẵn.

Châu Âu PlayStation® Megaserver hiện có sẵn.

2023.03.22 – 13:40 UTC (9:40 EDT)

Xbox Megaserver Bắc Mỹ hiện có sẵn.

Xbox Megaserver châu Âu hiện có sẵn.

2023.03.22 – 10:00 UTC (6:00 EDT)

Xbox Megaserver Bắc Mỹ hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

Xbox Megaserver châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

The North American PlayStation® Megaserver hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

PlayStation® Megaserver châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.03.17 – 18:15 UTC (14:15 EDT)

Cửa hàng ESO và hệ thống tài khoản hiện có sẵn.

2023.03.17 – 14:00 UTC (10:00 EDT)

Cửa hàng ESO và hệ thống tài khoản hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.3.13 – 12:40 UTC (8:40 EDT)

PC/Mac Megaserver Bắc Mỹ hiện đang có sẵn.

Megaserver PC/Mac châu Âu hiện có sẵn.

2023.3.13 – 8:00 UTC (4:00 EDT)

PC/Mac Megaserver Bắc Mỹ hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

Megaserver PC/Mac châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.3.08 – 12:25 UTC (7:25 EST)

Xbox Megaserver Bắc Mỹ hiện có sẵn.

Xbox Megaserver châu Âu hiện có sẵn.

The North American PlayStation® Megaserver hiện có sẵn.

Châu Âu PlayStation® Megaserver hiện có sẵn.

2023.3.08 – 11:00 UTC (6:00 EST)

Xbox Megaserver Bắc Mỹ hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

Xbox Megaserver châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

The North American PlayStation® Megaserver hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

PlayStation® Megaserver châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.3.07 – 16:55 UTC (11:55 EST)

Cửa hàng ESO và hệ thống tài khoản hiện có sẵn.

2023.3.07 – 13:00 UTC (8:00 EST)

Cửa hàng ESO và hệ thống tài khoản hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.3.06 – 10:35 UTC (5:35 EST)

PC/Mac Megaserver Bắc Mỹ hiện đang có sẵn.

Megaserver PC/Mac châu Âu hiện có sẵn.

2023.3.06 – 9:00 UTC (4:00 EST)

PC/Mac Megaserver Bắc Mỹ hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

Megaserver PC/Mac châu Âu hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

2023.03.03 – 8:45 UTC (3:45 EST)

Các vấn đề liên quan đến việc đăng nhập vào các megaser của Playstation® Bắc Mỹ và Châu Âu đã được giải quyết vào thời điểm này.

2023.03.03 – 7:45 UTC (2:45 EST)

Chúng tôi hiện đang điều tra các vấn đề mà một số người chơi đang đăng nhập vào các megaservers của Bắc Mỹ và Châu Âu.

2023.03.01 – 17:15 UTC (12:15 EST)

Cửa hàng ESO và hệ thống tài khoản hiện có sẵn.

2023.03.01 – 14:00 UTC (9:00 EST)

Cửa hàng ESO và hệ thống tài khoản hiện không có sẵn trong khi chúng tôi thực hiện bảo trì.

Bảo trì máy chủ ESO

Bạn có thể tìm thấy các thông báo bảo trì ESO trên trang Cảnh báo dịch vụ, diễn đàn chính thức và thông qua Twitter hỗ trợ Bethesda.

Khi nào thì việc bảo trì theo lịch trình thường xuyên?

Lịch bảo trì của ESO được đăng trên các diễn đàn thông báo bảo trì. Hầu hết các thời gian bảo trì sẽ kéo dài không quá một vài giờ. Trong những thời gian này, chúng tôi sẽ triển khai các bản vá, tối ưu hóa máy chủ, cập nhật cơ sở dữ liệu, nâng cấp phần cứng và thực hiện các thói quen khác để duy trì ESO hoạt động trơn tru.

Làm thế nào để bạn chọn thời gian để bảo trì máy chủ ESO?

Khi chọn thời gian bảo trì máy chủ, chúng tôi thử và chọn thời gian khi trò chơi thường trải qua lưu lượng truy cập thấp nhất. Thật không may, điều này có thể dẫn đến thời gian chết đối với một số người chơi của chúng tôi.

Trong một số trường hợp hiếm hoi, chúng ta có thể cần phải đưa các máy chủ xuống để bảo trì khẩn cấp. Mặc dù đây không phải là thứ mà chúng tôi có thể kiểm soát hoặc lập kế hoạch, chúng tôi làm việc chăm chỉ để giảm thiểu những sự cố như vậy.

Nếu bạn không chắc chắn nếu máy chủ bị hỏng, bạn có thể kiểm tra trang cảnh báo dịch vụ của chúng tôi tại đây. Nếu chơi trên bảng điều khiển, chúng tôi cũng khuyên bạn nên kiểm tra trang Trạng thái Xbox Live ở đây hoặc trang Trạng thái Dịch vụ Mạng PlayStation tại đây. Có thể có một sự ngừng hoạt động cho nền tảng của bạn.