Champion Skins cho Liên minh huyền thoại: Liên minh huyền thoại Skins trên Mobafire, League Skin

Ứng dụng ứng dụng mới

Hãy đến với giải đấu mới của nhà vô địch miễn phí mới Liên đoàn Lengends.

Liên minh huyền thoại vô địch Skins

Mảng (23) < [0]=>Mảng (20) < ["skin_id"]=>Chuỗi (4) “1721” [“display_name”] => chuỗi (13) “cổ điển Briar” [“Champion_id”] => String (3) “181” [“Champion_name”] => String (0) “” [ “url_str”] => String (13) “Briar-classic” [“client_id”] => chuỗi (6) “233000” [“type”] => chuỗi (7) “cổ điển” [“Giá”] =>> Chuỗi (1) “0” [“Chroma_Count”] => chuỗi (1) “0” [“is_available”] => chuỗi (1) “1” [“is_deleted”] => chuỗi (1) “0” [ “release_date”] => chuỗi (19) “2023-09-13 00:00:00” [“Remove_date”] => String (19) “0000-00-00 00:00:00” [“Điểm”] => Chuỗi (1) “1” [“header_score”] => chuỗi (1) “0” [“vele_count”] => chuỗi (1) “3” [“bình luận_count”] => chuỗi (1) “0 “[” last_comment_ts “] => chuỗi (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” isNew “] => int (1) [” url “] => chuỗi (18)” Briar-Classic -1721 “> [1] => mảng (20) < ["skin_id"]=>Chuỗi (4) “1722” [“Display_Name”] => String (19) “Demons Street Briar” [“Champion_id”] => String (3) “181” [“Champion_name”] => String (0) “” . => Chuỗi (4) “1350” [“Chroma_Count”] => chuỗi (1) “8” [“is_available”] => chuỗi (1) “1” [“is_deleted”] => chuỗi (1) “0 “[” release_date “] => chuỗi (19)” 2023-09-13 00:00:00 “[” Removeal_date “] => String (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” Điểm số “mạng “0” [“last_comment_ts”] => chuỗi (19) “0000-00-00 00:00:00” [“isNew”] => int (1) [“url”] => chuỗi (24) ” -Street-demons-1722 “> [2] => mảng (20) < ["skin_id"]=>Chuỗi (4) “1723” [“Display_Name”] => String (19) “Quỷ đường phố Neeko” [“Champion_id”] => String (3) “147” [“Champion_name”] => String (0) “” . => Chuỗi (4) “1350” [“Chroma_Count”] => chuỗi (1) “8” [“is_available”] => chuỗi (1) “1” [“is_deleted”] => chuỗi (1) “0 “[” release_date “] => chuỗi (19)” 2023-09-13 00:00:00 “[” Removeal_date “] => String (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” Điểm số “mạng “0” [“last_comment_ts”] => chuỗi (19) “0000-00-00 00:00:00” [“isNew”] => int (1) [“url”] => chuỗi (24) ” -Street-demons-1723 “> [3] => mảng (20) < ["skin_id"]=>Chuỗi (4) “1724” [“display_name”] => chuỗi (23) “. Mundo “[” Champion_id “] => String (2)” 26 “[” Champion_name “] => String (0)” “[” url_str “] => chuỗi (22)” dr-mundo-street-demons ” “client_id”] => chuỗi (5) “36021” [“type”] => chuỗi (0) “” [“giá”] => chuỗi (4) “1350” [“Chroma_count”] => chuỗi (1 Năm : 00: 00 “[” remove_date “] => String (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” SCORE Chuỗi (1) “0” [“Vote_count”] => chuỗi (1) “1” [“bình luận_count”] => chuỗi (1) “0” [“last_comment_ts”] => chuỗi (19) “0000-00 -00 00:00:00 “[” isnew “] => int (1) [” url “] => chuỗi (27)” dr-mundo-street-demons-1724 “> [4] => mảng (20 ) < ["skin_id"]=>Chuỗi (4) “1725” [“Display_Name”] => String (18) “Quỷ đường phố Zyra” [“Champion_id”] => String (3) “101” [“Champion_name”] => String (0) “” . => Chuỗi (4) “1350” [“Chroma_Count”] => chuỗi (1) “8” [“is_available”] => chuỗi (1) “1” [“is_deleted”] => chuỗi (1) “0 “[” release_date “] => chuỗi (19)” 2023-09-13 00:00:00 “[” Removeal_date “] => String (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” Điểm số “mạng “0” [“last_comment_ts”] => chuỗi (19) “0000-00-00 00:00:00” [“isNew”] => int (1) [“url”] => chuỗi (23) ” -Street-demons-1725 “> [5] => mảng (20) < ["skin_id"]=>Chuỗi (4) “1726” [“display_name”] => chuỗi (19) “Thương hiệu quỷ đường phố” [“Champion_id”] => String (2) “74” [“Champion_name”] => String (0) “” ” . => Chuỗi (4) “1350” [“Chroma_Count”] => chuỗi (1) “8” [“is_available”] => chuỗi (1) “1” [“is_deleted”] => chuỗi (1) “0 “[” release_date “] => chuỗi (19)” 2023-09-13 00:00:00 “[” Removeal_date “] => String (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” Điểm số “mạng ) “0” [“last_comment_ts”] => chuỗi (19) “0000-00-00 00:00:00” [“isNew”] => int (1) [“url”] => chuỗi (24) ” Brand-street-demons-1726 “> [6] => mảng (20) < ["skin_id"]=>Chuỗi (4) “1727” [“Display_Name”] => String (20) “Demons RENGAR RENGAR” [“Champion_id”] => String (3) “103” [“Champion_name”] => String (0) “” . => Chuỗi (4) “1350” [“Chroma_Count”] => chuỗi (1) “8” [“is_available”] => chuỗi (1) “1” [“is_deleted”] => chuỗi (1) “0 “[” release_date “] => chuỗi (19)” 2023-09-13 00:00:00 “[” Removeal_date “] => String (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” Điểm số “] => String (2)” -1 “[” header_score “] => chuỗi (1)” 0 “[” vele ) “0” [“last_comment_ts”] => chuỗi (19) “0000-00-00 00:00:00” [“isNew”] => int (1) [“url”] => chuỗi (25) ” Rengar-street-demons-1727 “> [7] => mảng (20) < ["skin_id"]=>Chuỗi (4) “1728” [“Display_Name”] => String (23) “Crystalis Motus Taliyah” [“Champion_id”] => String (3) “131” [“Champion_name”] => String (0) “” . “mạng “0” [“release_date”] => chuỗi (19) “2023-09-13 00:00:00” [“Removeal_date”] => String (19) “0000-00-00 00:00:00” [ “điểm”] => chuỗi (1) “2” [“header_score”] => chuỗi (1) “0” [“phiếu bầu_count”] => chuỗi (1) “2” [“bình luận_count”] => chuỗi ( 1) “0” [“last_comment_ts”] => chuỗi (19) “0000-00-00 00:00:00” [“isNew”] => int (1) [“url”] => chuỗi (28) “Taliyah-crystalis-motus-1728″> [8] => Array (23) < ["skin_id"]=>Chuỗi (2) “10” [“display_name”] => chuỗi (16) “Blood Moon Akali” [“Champion_id”] => String (2) “50” [“Champion_name”] => chuỗi (5) “Akali “[” url_str “] => String (16)” Akali-clood-moon “[” client_id “] => chuỗi (5)” 84005 “[” type “] => chuỗi (0)” “[” Giá ” ] => Chuỗi (3) “975” [“Chroma_Count”] => chuỗi (1) “0” [“IS_AVILABLE”] => Chuỗi (1) “1” [“IS_Deleted”] => String (1) ” 0, điểm “] => chuỗi (3)” 310 “[” header_score “] => chuỗi (3)” 538 “[” vele_count “] => chuỗi (3)” 496 “[” bình luận_count “] => chuỗi (1 chuỗi (1 ) “3” [“last_comment_ts”] => chuỗi (19) “2019-04-30 12:03:17” [“onsale”] => bool (true) 536 “[” salepercent “] => float (45.025641025641) [“isnew”] => int (0) [“url”] => String (19) ” < ["skin_id"]=>Chuỗi (3) “141” [“display_name”] => chuỗi (12) “gragas, esq.”[” Champion_id “] => String (2)” 45 “[” Champion_name “] => String (6)” Gragas “[” url_str “] => chuỗi (17)” Gragas-gragas-esq “[” client_id “] => chuỗi (5)” 79004 “[” type “] => chuỗi (0)” “[” Giá “] => chuỗi (3)” 975 “[” Chroma_count “] => chuỗi (1)” 0, Hay ) “[ : 00: 00 “[” Onsale “] => 0) [“url”] => chuỗi (21) “Gragas-gragas-esq-141″> [10] => mảng (23) < ["skin_id"]=>Chuỗi (3) “405” [“Display_Name”] => String (19) “Sandscourge Skarner” [“Champion_id”] => String (2) “81” [“Champion_name”] => String (7) “Skarner” . Chuỗi (3) “975” [“Chroma_Count”] => chuỗi (1) “0” [“is_available”] => chuỗi (1) “1” [“is_deleted”] => chuỗi (1) “0” [ “release_date”] => chuỗi (19) “2011-08-09 00:00:00” [“Remove_date”] => String (19) “0000-00-00 00:00:00” [“Điểm”] => Chuỗi (1) “7” [“header_score”] => String (3) “156” [“Vote_count”] => String (2) “58” [“bình luận_count”] => chuỗi (1) “0 “[” last_comment_ts “] => chuỗi (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” onsale “] => bool (true) “Salepercent”] => int (60) [“isnew”] => int (0) [“url”] => chuỗi (23) “Skarner-sandscourge-405″> [11] => mảng (23) < ["skin_id"]=>Chuỗi (3) “765” [“display_name”] => chuỗi (10) “Warden Jax” [“Champion_id”] => String (2) “15” [“Champion_name”] => String (3) “Jax” . Chuỗi (3) “750” [“Chroma_Count”] => chuỗi (1) “0” [“is_available”] => chuỗi (1) “1” [“is_deleted”] => chuỗi (1) “0” [ “release_date”] => String (19) “2015-10-01 00:00:00” [“Remove_date”] => String (19) “0000-00-00 00:00:00” [“Điểm”] => Chuỗi (2) “23” [“header_score”] => chuỗi (2) “90” [“vele_count”] => chuỗi (2) “82” [“bình luận_count”] => chuỗi (1) “0 “[” last_comment_ts “] => chuỗi (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” onsale “] => bool (true) “Salepercent”] => Float (35.066666666667) [“isnew”] => int (0) [“url”] => chuỗi (14) “Jax-warden-765″> [12] => mảng (23) < ["skin_id"]=>Chuỗi (3) “781” [“display_name”] => chuỗi (17) “Elderwood Hecarim” [“Champion_id”] => String (2) “96” [“Champion_name”] => String (7) “Hecarim” . Chuỗi (4) “1350” [“Chroma_Count”] => chuỗi (1) “0” [“is_available”] => chuỗi (1) “1” [“is_deleted”] => chuỗi (1) “0” [ “release_date”] => chuỗi (19) “2015-11-25 00:00:00” [“Remove_date”] => String (19) “0000-00-00 00:00:00” [“Điểm”]] => Chuỗi (2) “74” [“header_score”] => String (2) “82” [“Vote_count”] => String (2) “94” [“bình luận_count”] => chuỗi (1) “0 “[” last_comment_ts “] => chuỗi (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” onsale “] => bool (true) [” sale_price “] => chuỗi (3)” 742 “[ “Salepercent”] => Float (45.037037037037) [“isnew”] => int (0) [“url”] => chuỗi (21) “Hecarim-elderwood-781″> [13] => mảng (23) < ["skin_id"]=>Chuỗi (3) “794” [“display_name”] => chuỗi (14) “Noon cao jhin” [“Champion_id”] => chuỗi (3) “129” [“Champion_name”] => Chuỗi (4) ” “[” url_str “] => chuỗi (14)” jhin-high-noon “[” client_id “] => chuỗi (6)” 202001 “[” type “] => chuỗi (0)” “[” Giá ” ] => Chuỗi (4) “1350” [“Chroma_Count”] => chuỗi (1) “8” [“IS_AVILABLE”] => Chuỗi (1) “1” [“IS_Deleted”] => String (1) ” 0, điểm “] => chuỗi (2)” 69 “[” header_score “] => chuỗi (3)” 312 “[” vele_count “] => chuỗi (3)” 132 “[” bình luận_count “] => chuỗi (1 chuỗi (1 ) “0” [“last_comment_ts”] => chuỗi (19) “0000-00-00 00:00:00” [“onsale”] => bool (true) 607 “[” salepercent “] => float (55.037037037037) [“isnew”] => int (0) [“url”] => chuỗi (18) “Jhin-High-Noon-794″> [14] => Array (23) < ["skin_id"]=>Chuỗi (3) “837” [“Display_Name”] => String (8) “Sir Kled” [“Champion_id”] => String (3) “132” [“Champion_name”] => chuỗi (4) “KLED” . Chuỗi (3) “975” [“Chroma_Count”] => chuỗi (1) “0” [“is_available”] => chuỗi (1) “1” [“is_deleted”] => chuỗi (1) “0” [ “release_date”] => chuỗi (19) “2016-08-10 00:00:00” [“Remove_date”] => String (19) “0000-00-00 00:00:00” [“Điểm”] => Chuỗi (2) “21” [“header_score”] => chuỗi (3) “133” [“vele_count”] => chuỗi (2) “61” [“bình luận_count”] => chuỗi (1) “1 “[” last_comment_ts “] => chuỗi (19)” 2017-06-13 23:02:31 “[” onsale “] => bool (true) [” sale_price “] => chuỗi (3)” 585 “[ “Salepercent”] => int (40) [“isNew”] => int (0) [“url”] => chuỗi (12) “KLED-SIR-837″> [15] => mảng (23) < ["skin_id"]=>Chuỗi (3) “849” [“Display_Name”] => chuỗi (14) “Baker Pantheon” [“Champion_id”] => String (2) “44” [“Champion_name”] => String (8) “Pantheon” . Chuỗi (3) “975” [“Chroma_Count”] => chuỗi (1) “0” [“is_available”] => chuỗi (1) “1” [“is_deleted”] => chuỗi (1) “0” [ “REURFT_DATE”] => Chuỗi (19) “2016-09-08 00:00:00” [“Remove_date”] => String (19) “0000-00-00 00:00:00” [“Điểm”] => Chuỗi (2) “51” [“header_score”] => chuỗi (2) “54” [“veleS_count”] => chuỗi (2) “77” [“bình luận_count”] => chuỗi (1) “0 “[” last_comment_ts “] => chuỗi (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” onsale “] => bool (true) “Salepercent”] => Float (50.051282051282) [“isnew”] => int (0) [“url”] => chuỗi (18) “Pantheon-baker-849″> [16] => mảng (23) < ["skin_id"]=>Chuỗi (4) “1092” [“display_name”] => chuỗi (23) “Giáo sư chiến đấu Graves” [“Champion_id”] => String (2) “85” [“Champion_name”] => String (0) “” ” . => Chuỗi (4) “1350” [“Chroma_Count”] => chuỗi (1) “1” [“is_available”] => chuỗi (1) “0” [“is_deleted”] => chuỗi (1) “0 “[” release_date “] => chuỗi (19)” 2019-05-15 00:00:00 “[” Remove_date “] => String (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” Điểm số “mạng “0” [“last_comment_ts”] => chuỗi (19) “0000-00-00 00:00:00” [“onsale”] => bool (true) [“sale_price”] => chuỗi (3) “675 “[” Salepercent “] => int (50) [” isnew “] => int (0) [” url “] => chuỗi (28)” (23) < ["skin_id"]=>Chuỗi (4) “1125” [“display_name”] => chuỗi (24) “Hoàng hậu Majestic Morgana” [“Champion_id”] => String (2) “16” [“Champion_name”] => String (0) “” ” . => Chuỗi (4) “1350” [“Chroma_Count”] => chuỗi (1) “8” [“is_available”] => chuỗi (1) “1” [“is_deleted”] => chuỗi (1) “0 “[” release_date “] => String (19)” 2019-09-26 00:00:00 “[” RemoveM_Date “] => String (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” Điểm số “mạng “0” [“last_comment_ts”] => chuỗi (19) “0000-00-00 00:00:00” [“onsale”] => bool (true) [“sale_price”] => chuỗi (3) “810 “[” Salepercent “] => int (40) [” isnew “] => int (0) [” url “] => chuỗi (29) (23) < ["skin_id"]=>Chuỗi (4) “1183” [“Display_Name”] => String (18) “BlackFrost Rek’sai” [“Champion_id”] => String (3) “123” [“Champion_name”] => String (0) ” “[” url_str “] => chuỗi (17)” reksai-blackfrost “[” client_id “] => chuỗi (6)” 421009 “[” type “] => chuỗi (0)” “[” Giá “] = = = > Chuỗi (4) “1350” [“Chroma_Count”] => chuỗi (1) “7” [“is_available”] => chuỗi (1) “1” [“is_deleted”] => chuỗi (1) “0” . ] => chuỗi (2) “25” [“header_score”] => chuỗi (1) “0” [“vele_count”] => chuỗi (2) “31” [“bình luận_count”] => chuỗi (1) ” 0 “[” last_comment_ts “] => chuỗi (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” onsale “] => bool (true) [” sale_price “] => chuỗi (3)” 607 ” [“Salepercent”] => Float (55.037037037037) [“isnew”] => int (0) [“url”] => chuỗi (22) “reksai-blackfrost-1183″> [19] => mảng (23) < ["skin_id"]=>Chuỗi (4) “1228” [“display_name”] => chuỗi (23) “Pool Party Heimerdinger” [“Champion_id”] => String (2) “40” [“Champion_name”] => String (0) “” ” . => Chuỗi (4) “1350” [“Chroma_Count”] => chuỗi (1) “8” [“is_available”] => chuỗi (1) “1” [“is_deleted”] => chuỗi (1) “0 “[” release_date “] => chuỗi (19)” 2020-07-02 00:00:00 “[” Removeal_date “] => String (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” Điểm số “mạng “0” [“last_comment_ts”] => chuỗi (19) “0000-00-00 00:00:00” [“onsale”] => bool (true) [“sale_price”] => chuỗi (3) “607 “[” salepercent “] => float (55.037037037037) [“isnew”] => int (0) [“url”] => chuỗi (28) ” < ["skin_id"]=>Chuỗi (4) “1393” [“Display_Name”] => chuỗi (14) “Sentinel Diana” [“Champion_id”] => String (3) “102” [“Champion_name”] => String (0) “” [ “url_str”] => String (14) “Diana-sentinel” [“client_id”] => chuỗi (6) “131027” [“type”] => chuỗi (0) “” [“Giá”] => Chuỗi . release_date “] => chuỗi (19)” 2021-07-08 00:00:00 “[” Remove_date “] => String (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” SCORE “] = = > Chuỗi (2) “42” [“header_score”] => String (1) “0” [“Vote_count”] => String (2) “58” [“bình luận_count”] => chuỗi (1) “0” . salepercent “] => float (45.037037037037) [“isnew”] => int (0) [“url”] => chuỗi (19) “Diana-sentinel-1393″> [21] => mảng (23) < ["skin_id"]=>Chuỗi (4) “1533” [“display_name”] => chuỗi (16) “Noon samira” cao “[” Champion_id “] => chuỗi (3)” 167 “[” Champion_name “] => chuỗi (0)” “” . => Chuỗi (4) “1350” [“Chroma_Count”] => chuỗi (1) “9” [“IS_AVIABLE”] => chuỗi (1) “1” [“is_deleted”] => chuỗi (1) “0 “[” release_date “] => chuỗi (19)” 2022-05-26 00:00:00 “[” Removeal_date “] => String (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” Điểm số “mạng “0” [“last_comment_ts”] => chuỗi (19) “0000-00-00 00:00:00” [“onsale”] => bool (true) [“sale_price”] => chuỗi (3) “944 “[” salepercent “] => float (30.074074074074) [“isnew”] => int (0) [“url”] => chuỗi (21) “Samira-High-Noon-1533″> [22] => Array (23) < ["skin_id"]=>Chuỗi (4) “1663” [“display_name”] => chuỗi (20) “DawnBringer Renekton” [“Champion_id”] => String (2) “68” [“Champion_name”] => String (0) “” [ “url_str”] => String (20) “Renekton DawnBringer” [“client_id”] => chuỗi (5) “58033” [“type”] => chuỗi (0) “” [“Giá”] => chuỗi chuỗi . release_date “] => chuỗi (19)” 2023-04-19 00:00:00 “[” Remove_date “] => String (19)” 0000-00-00 00:00:00 “[” Điểm “] = = = > Chuỗi (1) “3” [“header_score”] => chuỗi (1) “0” [“vele_count”] => chuỗi (1) “7” [“bình luận_count”] => chuỗi (1) “0” . salepercent “] => float (27.777777777778) [“isnew”] => int (0) [“url”] => chuỗi (25) “

Phát hành da chi phí phổ biến danh sách mong muốn

Tin tức Cập nhật bài viết mới

Làm cho avatar lol làm chủ cấp 7

Đây là trọng tâm mà cộng đồng chơi game gần đây đang dự đoán dự án sẽ có sẵn trang phục trong tương lai, giờ đây không còn cần thiết vì đã có chính thức cho 3 dự án da.

Tuần mới của nhà vô địch miễn phí mới: Kindred, hội chứng, Lissandra, Nautilus và nhiều hơn nữa!

Xoay Champion Free Champion Tuần mới: Kindred, hội chứng, Lissandra, Nautilus và nhiều hơn nữa!

Hãy đến với giải đấu mới của nhà vô địch miễn phí mới Liên đoàn Lengends.

SKT T1 Thực tập sinh tuyển dụng, trong tương lai có thể thay thế Faker

SKT T1 Thực tập sinh tuyển dụng, trong tương lai có thể thay thế Faker

Gần đây, tại Seoul vào ngày 07 tháng 6 17:54, trên Twitter chính thức, nhóm SKT T1 đã đăng thông báo tuyển dụng thực tập sinh, các học viên trong tương lai có thể thay thế Faker.